Lipiec 22 2024 22:20:50
Nawigacja
Rok Liturgiczny 2023/2024
EDK 2024r.

Liturgia na dziś
Nowenna do MBNP

Spowiedź Święta

Komunia Duchowa

Relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej

Relikwie Św. Maksymiliana Kolbego

Relikwie Bł. Carlo Acutis

Cantores Domini
Prasa Katolicka

• Przewodnik Katolicki

• Mały Przewodnik Katolicki

• Tygodnik Ola i Jaś

• Tygodnik Dominik

• Gość Niedzielny

• KNC-Króluj Nam Chryste

• KAi-Katolicka Agencja Inf.

Wyjazdy Pielgrzymki

Ostatnie artykuły
APEL PRZEWODNICZĄCEG...
Wielki Post 2024
ŻYCZENIA ARCYBISKUPA...
List Pasterski Konfe...
W poszukiwania rodzi...
Fundusz ochrony

Kącik Misyjny

Rada Duszpasterska

RADA DUSZPASTERSKA

 

1. Cele statutowe

§ 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich powołuje się społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

§ 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę:” Rada Duszpasterska".

§ 3. Rada Duszpasterska działalnością swoją obejmuje teren parafii i ma siedzibę przy proboszcza parafii.

§ 4. Rada Duszpasterska jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

§ 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Duszpasterskiej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

2. Kompetencje

 
§ 6. Rada Duszpasterska jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

§ 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Duszpasterskiej.

§ 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Duszpasterskiej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.

§ 9. Rada Duszpasterska po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Duszpasterskiej wprowadzać w życie.

§ 10. Do wykonywania postanowień Rady Duszpasterskiej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

§ 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Duszpasterskiej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

§ 12. Sprawy sporne między Radą Duszpasterską a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

3. Skład i liczebność

§ 13. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy,
b) przedstawiciel katechistów świeckich,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich

§ 14. Członków Rady Duszpasterskiej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.

§ 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Duszpasterskiej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

§ 16. Skład Rady Duszpasterskiej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

§ 17. Na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

4. Kadencja

§ 18. Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Duszpasterskiej uległa odnowieniu.

§ 19. Osoba, która jest członkiem Rady Duszpasterskiej przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.

§ 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Duszpasterskiej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.

§ 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

§ 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Duszpasterkiej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Duszpasterskiej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

§ 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Duszpasterskiej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej.

§ 24. Rada Duszpasterska może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

§ 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Duszpasterskiej.

5. Posiedzenia

§ 26. Posiedzeniem Rady Duszpasterskiej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

§ 27. Częstotliwość posiedzeń Rady Duszpasterskiej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.

§ 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Duszpasterskiej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

§ 29. Członkowie Rady Duszpasterskiej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „ wolne wnioski „.

§ 30. Członkowie Rady Duszpasterskiej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

§ 31. Każde posiedzenie Rady Duszpasterskiej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

6. Prawa i obowiązki członków Rady Duszpasterskiej

§ 32. Członkowie Rady Duszpasterskiej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

§ 33. Obowiązkiem członka Rady Duszpasterskiej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady.

§ 34. Członkowie Rady Duszpasterskiej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.

§ 35. Udział w Radzie Duszpasterskiej jest honorową pracą non-profit.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Transmisja na żywo
Parafia na Facebooku

Ostatnie Obrazy
Katecheza Dorosłych

Grupy Duszpasterskie

• Katecheza dla dorosłych

• Krąg biblijny

• Poranek z Ewangelią

• Szafarze Komunii Św.

• Rada Duszpasterska

• Rada Ekonomiczna

• Ministranci

• Żywy Różaniec

• Domowy Kościół

• Schola dziecięca

• Caritas Parafialne

W najbliższym czasie

Sakramenty Św.

• Chrzest Święty

• I Komunia Św.

• Bierzmowanie

• Małżeństwo

• Pojednanie

• Namaszczenie

• Modlitwa po Mszy Św.

Parafialna Rodzina

Koronka do Miłosierdzia
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Caritas Parafialny
Punkt konsultacyjny

Pomoc Psychologiczna

Pomoc Społeczna

Grupa Wielbienia
Zgraja Matki Bożej